Zásady ochrany osobných údajov

Informácie podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Zabezpečenie ochrany osobných údajov a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité, a preto kladieme dôraz na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s platnými právnymi predpismi a s princípmi a požiadavkami z nich vyplývajúcimi.

Cieľom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o spracúvaní a ochrane osobných údajov, a to predovšetkým:

 • zabezpečiť, aby dotknuté osoby presne vedeli, aké osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a používame a komu ich poskytujeme;
 • objasniť spôsob, akým používame osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami na to, aby sme mohli ponúkať naše výrobky a poskytovať naše služby čo najprofesionálnejšie;
 • oboznámiť dotknuté osoby s ich právami a možnosťami, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré o nich zhromažďujeme a spracovávame, ako aj s tým, ako sa staráme o ochranu súkromia dotknutých osôb.

I. Informácie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť Kruh remeselná výroba s. r. o.,IČO: 47 762 799, so sídlom: Kozia 28, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 98680/B, kontakt: e-mail kruhpekaren@gmail.com, t. č. 0903 461 614 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, či žiadostí týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa prosím obracajte na Ing. Emíliu Tomljenović, a to písomnou formou, osobne, alebo e-mailom:

                            Vajnorská 21, 831 04  Bratislava-Nové Mesto

priestory KRUH pekáreň

v čase od 7:30 do 18:30 hod. počas pracovného týždňa

tel. kontakt 0903 461 614, e-mail: kruhpekaren@gmail.com

(ďalej len „Kontaktná osoba“).

II. Kto je dotknutá osoba?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou je taktiež fyzická osoba, o ktorej prevádzkovateľ získal osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby z iných zdrojov, napríklad, ak boli prevádzkovateľovi poskytnuté kontaktné údaje dotknutej osoby inou osobou za účelom spolupráce, či vybavenia objednávky.

III. Aké údaje prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracúva?

3.1. Nákup v e-shope prevádzkovateľa

Pri nákupe v e-shope prevádzkovateľ požaduje osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky tovaru dotknutej osoby, a to meno a priezvisko, adresa na doručovanie, príp. fakturačná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. V prípade, ak dotknutá osoba koná v mene a na účet právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby, okrem údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, číslo bankového účtu, zápis v príslušnom registri a pod.) a inej fyzickej osoby, ktorá je rovnako dotknutou osobou (obchodné meno , adresa miesta podnikania, e-mailová adresa, tel. č., prípadne zápis v príslušnom registri, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa), prevádzkovateľ požaduje a spracúva aj osobné údaje konajúcej dotknutej osoby v rozsahu, v akom vyplýva jej oprávnenie konať za právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu, najčastejšie meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslopracovnú pozíciu, a/alebo osobné údaje vyplývajúce z udelenej plnej moci. Na základe týchto údajov prevádzkovateľ pripraví faktúru, zašle objednaný tovar a objednávku uskutočnenú dotknutou osobou vybaví. V prípade neuvedenia potrebných osobných údajov dotknutej osoby nebude môcť byť jej objednávka zo strany prevádzkovateľa vybavená.

3.2. Registrovaný zákaznícky účet

Osobnými údajmi spracovávanými v súvislosti s dobrovoľnou a bezodplatnou registráciou u prevádzkovateľa prostredníctvom jeho web-stránky sú meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacie adresy, prípadne údaje o právnickej osobe a/alebo inej fyzickej osobe, ak pri registrácii dotknutá osoba koná v mene takejto právnickej alebo inej fyzickej osoby a na jej účet, a to v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo, IČO,  IČ DPH alebo obchodné meno, adresa miesta podnikania, e-mail, prípadne IČO, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa. Dobrovoľnosť registrácie zákazníckeho účtu znamená, že objednávku v e-shope prevádzkovateľa je možné vykonať a táto bude vybavená aj bez takejto registrácie a prevádzkovateľ bude postupovať v súlade s ods. 3.1 vyššie.

Majiteľ registrovaného zákazníckeho účtu je oprávnený využívať výhody registrácie poskytované prevádzkovateľom v podobe (a) jednoduchšieho uskutočňovania objednávok vďaka automatickému načítaniu údajov potrebných k vystaveniu faktúry a vybaveniu objednávky, ako aj možnosti jednoduchšej aktualizácie týchto údajov, (b) možnosti využívať objemové, prípadne iné zľavy na objednávané tovary v rámci prevádzkovateľom poskytovaného vernostného programu a nakoniec (c) informovania o novinkách a akciách v e-shope prevádzkovateľa formou newslettera (ďalej len ako „Služby spojené s registrovaným zákazníckym účtom“). V prípade neuvedenia požadovaných osobných údajov nebude môcť byť zákaznícky účet u prevádzkovateľa registrovaný a nebudú môcť byť dotknutej osobe alebo osobe, v mene a na účet ktorej dotknutá osoba koná, poskytované Služby spojené s registrovaným zákazníckym účtom.

3.3. Kontaktný formulár

Prevádzkovateľ umožňuje komukoľvek informovať sa ohľadom poskytovania služieb e-shopu, ponúkaného sortimentu tovarov, obchodných a záručných podmienkach, či ohľadom akýchkoľvek iných skutočností týkajúcich sa obchodnej činnosti prevádzkovateľa, a to prostredníctvom kontaktného formulára, v ktorom dotknutá osoba okrem opisu svojej požiadavky uvedie tiež údaje nevyhnutné k jej vybaveniu zo strany prevádzkovateľa, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa.

IV. Na aké účely a na akom právnom základe prevádzkovateľ používa osobné údaje dotknutých osôb ?

4.1. Spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Vyššie uvedený právny základ sa týka spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely:

 1. Na uzatvorenie platnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a na účely jej riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami v súlade s obchodnými a záručnými podmienkami prevádzkovateľa, t. j. k plneniu zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu na tovar medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako zákazníkom;
 2. V rámci predzmluvných vzťahov na účely zodpovedania otázok dotknutej osoby zadanej prostredníctvom kontaktného formulára, ako aj na technickú administráciu na stránke www.kruhpekaren.sk, nevyhnutnú pre správne poskytovanie služieb prevádzkovateľom, a to osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail;
 3. Na registráciu zákazníckeho účtu, ktorou vzniká bezodplatný zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom ako poskytovateľom Služieb spojených s registrovaným zákazníckym účtom a majiteľom registrovaného zákazníckeho účtu, najmä na zapojenie dotknutej osoby do vernostného programu a s tým spojeného poskytovania rôznych množstevných, či iných zliav alebo iných výhod prevádzkovateľom.

4.2. Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných prevádzkovateľom

Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely:

 1.    Na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie tovarov a služieb prevádzkovateľa smerovaných na majiteľov registrovaného zákazníckeho účtu na stránke www.panettone.sk;
 2.    Na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
 3.    Využívanie funkčných a analytických cookies bez profilovania dotknutej osoby a bez možnosti identifikovať príslušné spojenie medzi dotknutou osobou a konkrétnou IP adresou, pričom oprávneným záujmom prevádzkovateľa je riadne fungovanie funkcionalít jeho webovej stránky a e-shopu a skvalitňovanie jeho služieb, ďalší rozvoj webovej stránky a e-shopu v záujme ďalšieho rozvoja podnikania prevádzkovateľa.

Ďalšie informácie ohľadom používania súborov cookies, súhlasu s ich používaním podľa § 116 zákona o elektronických komunikáciách, ako aj jeho odvolania, nájdete TU .

4.3. Spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby

Tento právny základ sa týka spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely:

 1. Na marketingové účely, ak dotknutá osoba nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi a na tieto účely udelila prevádzkovateľovi slobodný a informovaný súhlas, najmä vo vzťahu k zasielaniu komerčnej komunikácie o novinkách, aktuálnych ponukách a akciách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.
 2. Na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára prevádzkovateľa, zverejneného na jeho webovej stránke, v rámci ktorej dochádza k vybavovaniu požiadaviek a otázok, ako aj prípadnej súvisiacej komunikácie s takou dotknutou osobou, ktorá nemá zmluvný ani iný právny vzťah s prevádzkovateľom, ktorý by umožňoval spracúvať jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa  na inom právnom základe; takáto dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov vyplnením a odoslaním kontaktného formulára, pričom prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov a tieto osobné údaje zlikviduje bezodkladne po naplnení účelu ich spracúvania, t. j. vybavením požiadavky dotknutej osoby.
 3. Na používanie tzv. marketingových cookies slúžiacich na účely cielenia marketingových kampaní prevádzkovateľa, resp. reklamy.

Ďalšie informácie ohľadom používania súborov cookies, súhlasu s ich používaním podľa Nariadenia a podľa § 116 zákona o elektronických komunikáciách, ako aj jeho odvolania, nájdete TU.

4.4. Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne právnymi predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú osobné údaje dotknutej osoby obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených na faktúre, zmluve, alebo objednávke v účtovníctve prevádzkovateľa, v internej databáze obchodnej činnosti, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov SR a pod.), prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí (súdy SR, súdny exekútor a pod.).

V. Počas akej doby sa osobné údaje spracúvajú?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania, a teda počas trvania účelu, na ktorý prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby získal.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

 1. ktoré súvisia s uskutočneným nákupom v e-shope po dobu piatich (5) rokov od vybavenia objednávky prevádzkovateľom,
 2. ktoré súvisia s jej registrovaným zákazníckym účtom dovtedy, pokým je takýto zákaznícky účet zriadený,
 3. ktoré prevádzkovateľ získal prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára dotknutou osobou, tieto osobné údaje prevádzkovateľ uchováva len po dobu trvania účelu, ktorým je úplné vybavenie žiadosti dotknutej osoby,
 4. ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa po dobu počas ktorej je k tomu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný (napr. podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o účtovníctve a pod.),
 5. ktorých spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa po dobu, pokým tieto oprávnené záujmy trvajú (napr. uplatňovanie nárokov na súde a ich vymáhanie v exekučnom konaní a pod.).

VI. Používanie súborov Cookies prevádzkovateľom

Pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa sa do Vášho zariadenia (počítača, tabletu, smartfónu …) ukladajú malé súbory „cookies“, ktoré sú následne čítané našou spoločnosťou ako prevádzkovateľom. Takto využívané cookies slúžia na zlepšenie komfortu dotknutej osoby pri prehliadaní webovej stránky prevádzkovateľa od okamihu jej návštevy až po ukončenie jej prehliadania. Po zatvorení stránky prevádzkovateľa sa niektoré z uvedených cookies vymažú a niektoré v zariadení dotknutej osoby ostanú a aktivujú sa vždy, keď našu stránku navštívite, a to po dobu od 1 minúty až po neobmedzený čas, v závislosti od funkcionality.

Cookies, ktoré používame ako prevádzkovateľ:

 1. pomáhajú identifikovať dotknutú osobu pri nasledujúcej návšteve webovej stránky prevádzkovateľa, s cieľom, aby táto webová stránka vyhovovala zariadeniu dotknutej osoby, resp. aby sa dotknutá osoba nemusela opakovane prihlasovať pri každej návšteve webovej stránky prevádzkovateľa,
 2. pomáhajú zistiť, opraviť a/alebo odstrániť nefunkčné súčasti webovej stránky prevádzkovateľa, umožňujú využívať dotknutej osobe funkcie e-shopu prevádzkovateľa (napr. zapamätanie tovaru v košíku a pod.) – ide o cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky prevádzkovateľa, takže ich vypnutie v internetovom prehliadači dotknutej osoby môže spôsobiť nesprávne fungovanie a zobrazovanie webovej stránky prevádzkovateľa, čo môže  znížiť komfort dotknutej osoby pri používaní webovej stránky prevádzkovateľa, najmä fungovanie registrovaného zákazníckeho účtu;
 3. umožňujú sledovať návštevnosť webovej stránky prevádzkovateľa, prehliadanie jednotlivých produktov, prípadne zisťovať účinnosť reklám prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých sa dotknutá osoba na webovú stránku prevádzkovateľa dostala, merať návštevnosť webovej stránky prevádzkovateľa z konkrétnych krajín a miest, ako aj návštevnosť webovej stránky prevádzkovateľa v konkrétnych časoch počas dňa; tieto informácie sú pre nás ako prevádzkovateľa dôležité k tomu, aby sme mohli našu webovú stránku vrátane e-shopu ďalej rozvíjať a tým rozvíjať i naše podnikanie. Uvedené činnosti zamerané na získavanie vyššie špecifikovaných informácií vykonáva prevádzkovateľ prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá je prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov v tejto súvislosti sa nachádzajú TU.

Za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení dotknutej osoby ako užívateľa zo strany tretích osôb prevádzkovateľ zodpovednosť nenesie.

Na webovej stránke www.kruhpekaren.sk sa návštevníkovi zobrazí tzv. vyskakovacia cookies lišta, ktorá návštevníkovi umožní výber nastavenia jednotlivých cookies, t. j. nevyhnutných, analytických a marketingových. Použitie príslušného nastavenia webového prehliadača umožňujúce ukladanie a sťahovanie súborov cookies (napr. neblokovať súbory cookies) sa považuje za súhlas s používaním súborov cookies, udelený podľa § 116 zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Súhlas dotknutej osoby ako užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Ak dotknutá osoba neudelí súhlas na používanie cookies, tieto zo strany prevádzkovateľa nebudú používané. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia ukladania cookies) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť svojej webovej stránky, resp. e-shopu, najmä negarantuje možnosť prihlásenia dotknutej osoby ako užívateľa do registrovaného zákazníckeho účtu.

Dotknutá osoba si môže vo svojom internetovom prehliadači nastaviť, aby tento odmietal ukladanie cookies, alebo len povoliť ukladanie cookies, ktorým dôveruje, či akceptovanie cookies len z práve navštevovaných webstránok. Dotknutá osoba vo svojom prehliadači môže tak isto vymazať všetky alebo len niektoré cookies, ktoré sú už v jej zariadení uložené. Zmenou nastavení internetového prehliadača alebo zákazom používania súborov cookies súhlas dotknutej osoby s používaním súborov cookies, udelený podľa § 116 zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zaniká.

VII. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

7.1.  Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba na takéto poskytnutie udelila výslovný súhlas. V rámci spracovania objednávky a plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované zmluvným poskytovateľom služieb prevádzkovateľa, ako sú napr. banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia zmluvy alebo poskytovania iných služieb prevádzkovateľa dotknutej osobe.

7.2. Osobné údaje dotknutej osoby bude na základe pokynov prevádzkovateľa v postavení sprostredkovateľa a na účely stanovené prevádzkovateľom spracúvať externá firma, ktorou je tvorca a prevádzkovateľ e-shopu prevádzkovateľa, poskytovateľ účtovníckych služieb, poskytovateľ právnych a audítorských služieb, poskytovateľ marketingových služieb, správca e-shopu, poskytovateľ IT služieb a dopravca, a to pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme, keď nám napíšete na kruhpekaren@gmail.com.

VIII. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny, a to sprostredkovateľovi, s ktorým prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov spolupracuje na účely zabezpečenia služby čo najefektívnejšieho poskytovania newslettrov a iných noviniek dotknutým osobám. Takéto prenosy sa realizujú konkrétne do Spojených štátov amerických. Osoby, ktorým sa v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre osobné údaje dotknutých osôb.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme, keď nám napíšete na kruhpekaren@gmail.com.

IX. Automatizované individuálne rozhodovanie

Ako Prevádzkovateľ nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

X. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu – v tomto prípade prevádzkovateľ už osobné údaje dotknutej osoby nesmie ďalej spracúvať,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

XI. Ďalšie práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane svojich osobných údajov

10.1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe takejto žiadosti kópiu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá obsahuje všetky náležitosti v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Vystavenie prvej kópie podľa vyššie uvedeného je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

10.2. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ prevádzkovateľ eviduje o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada alebo bezodkladne po tom, čo dotknutá osoba o potrebe doplnenia osobných údajov prevádzkovateľa oboznámi.

10.3.  Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu X.,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej  zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6.  osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Prevádzkovateľ však osobné údaje dotknutej osoby napriek jej žiadosti nevymaže, ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

10.4. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu X. počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; alebo ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; alebo ak síce prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba požiada o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby a v prípade zrušenia takéhoto obmedzenia spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

10.5. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe spracúvané osobné údaje, pričom má dotknutá osoba právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

10.6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.  Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním Kontaktnej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom – písomne alebo e-mailom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu do jeho odvolania však nie je jeho odvolaním dotknutá.

10.7. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

XII. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Kruh remeselná výroba s. r. o. využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby sme zabezpečili bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a zabránili prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Súčasne zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter akýchkoľvek takto zverených dát, osobitne však Vašich osobných údajov a striktne dodržiavali vo vzťahu k nim povinnosť mlčanlivosti.

XIII. Zmeny podmienok spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou alebo formálnou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na spracúvanie osobných údajov pri našich službách poskytnúť, sa môžu meniť alebo sa môžu stať neaktuálnymi vzhľadom na technický, technologický pokrok a/alebo vzhľadom na zmenu právnej regulácie ochrany osobných údajov, či zmenu aplikačnej praxe príslušných orgánov verejnej moci, najmä Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Z uvádzaných dôvodov si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky ochrany osobných údajov podstatným spôsobom, dáme Vám túto zmenu do pozornosti, napr. verejným oznámením na webstránke spoločnosti Kruh remeselná výroba s. r. o. alebo osobitným oznámením určeným pre Vás, zaslaným prostredníctvom e-mailu.

V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov prosím kontaktujte našu Kontaktnú osobu. Radi Vám na Vaše otázky odpovieme.